Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
J.H.A. Janssen, penningmeester
R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid

 

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan 2021-2025
Artistiekplan

Ons jaarplan

Jaarplan 2020
Het plan is de uitvoering van het requiemconcert op zondag 7 november 2021, aanvang 15.00 uur in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem, te realiseren.
Uitvoerenden: Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss

Verantwoording

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2020

Het bestuur had voor 2020 een concert voorbereid met de onderstaande motetten van Johann Sebastian Bach op het programma:

Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)
Komm, Jesu, komm (BWV 229)
Jesu, meine Freude (BWV 227)
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)

Uitvoerenden: Cappella Amsterdam en basso continuo o.l.v. Daniel Reuss, dirigent

Door de coronamaatregelen is de eerste opzet waarbij de concertzaal evenals in voorgaande jaren geopend zou zijn, gewijzigd. In de alternatieve opzet konden er voor ieders veiligheid maximaal 150 bezoekers in de Grote of Sint-Gudulakerk. Het concert zou twee keer worden uitgevoerd op de geplande datum met de zitplaatsen op de voorgeschreven afstand en met in achtneming van de dan geldende coronaregels. Helaas moest ook deze variant worden verlaten, resulterend in het volledig afgelasten van het concert.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
Financieel jaarverslag 2020

 

Stichting Vrienden Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Vrienden Requiem Lochem
Adres Lochemseweg 29, 7244 AA Barchem
Telefoonnummer 0573-441981
RSIN/Fiscaalnummer 8176.16.597
E-mail vriendenrequiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het steunen van de te Lochem gevestigde stichting “Stichting Requiem Lochem”, door onder meer hulp te bieden bij (het organiseren van) uitvoeringen en door financiële ondersteuning.

Bestuur
R. Hulsinga, voorzitter
L.H. van der Leest, secretaris
J.H.A. Janssen, penningmeester

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Verantwoording

Ons beleidsplan
Voor de periode 2017-2022 is een beleidsplan opgesteld.
Beleidsplan 2017-2022

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2020

Zodra het concertprogramma van de Stichting Requiem Lochem bekend was, zijn de donateurs weer benaderd met het verzoek hun toegezegde donatie te voldoen. In het najaar zijn zij nogmaals benaderd met meer informatie over het concert dat in november gegeven wordt maar ook als herinnering voor degene die vergeten zijn hun toegezegde donatie te voldoen.

Door de coronamaatregelen en het afgelasten van het concert zijn geen activiteiten uitgevoerd.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op:
Financieel jaarverslag 2020

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »