Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
J.H.A. Janssen, penningmeester
Mevr. R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid
E. Beukema, lid

 

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan-2015-2020
Artistiekplan

Ons jaarplan
Jaarplan 2018
De uitvoering van het requiemconcert op zondag 4 november 2018 in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem. Aanvang 15.00 uur.
Uitvoerenden: Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss, zo mogelijk met een instrumentaal intermezzo.
Het programma wordt als het definitief is met toelichting gepubliceerd op de website www.requiemlochem.nl

Verantwoording

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2017

Op 5 november 2017 is het werk ‘De 12 Boetepsalmen’ van de componist Alfred Schnittke uitgevoerd door Cappella Amsterdam o.l.v Daniël Reuss uitgevoerd. Naast dit werk stonden ‘Zwei slawische Psalmen’ van De componist Arvo Pärt op het programma en speelde Jeroen den Herder op cello werken van Bach. Het concert werd geopend met gregoriaanse zang.
Ter gelegenheid van dit concert waren in de Sint Gudulakerk uitsneden van ikonen, uitgevoerd als banieren, opgehangen. De afbeeldingen van de ikonen waren beschikbaar gesteld door het Ikonenmuseum in Kampen.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
Financieel jaarverslag 2018

 

Stichting Vrienden Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Vrienden Requiem Lochem
Adres Lochemseweg 29, 7244 AA Barchem
Telefoonnummer 0573-441981
RSIN/Fiscaalnummer 8176.16.597
E-mail vriendenrequiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het steunen van de te Lochem gevestigde stichting “Stichting Requiem Lochem”, door onder meer hulp te bieden bij (het organiseren van) uitvoeringen en door financiële ondersteuning.

Bestuur
Mevr. R. Hulsinga, voorzitter
Dhr. L.H. van der Leest, secretaris
Dhr. J.H.A. Janssen, penningmeester

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Verantwoording

Ons beleidsplan
Voor de periode 2017-2022 is een beleidsplan opgesteld.
Beleidsplan 2017-2022

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.
Activiteitenverslag 2017

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op:
Financieel jaarverslag 2018

 

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »