Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een culturele ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
J.H.A. Janssen, penningmeester
Mevr. R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid
E. Beukema, lid

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan-2015-2020
Artistiekplan

Ons jaarplan
Jaarplan 2017
De uitvoering van het requiemconcert op zondag 5 november 2017 in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem. Aanvang 15.00 uur.
Uitvoerenden: Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss, zo mogelijk met een instrumentaal intermezzo.
Het programma wordt als het definitief is met toelichting gepubliceerd op de website www.requiemlochem.nl

Verantwoording

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2016
Op 6 november 2016 is de Kanon Pokajanen van Arvo Pärt in Lochem uitgevoerd door Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss.
Tevens maakten twee stukken voor klarinet uitgevoerd door Arjan Woudenberg deel uit van het concert.
Van 6 november 2016 tot februari 2017 is de tentoonstelling van werken van Peter Gentenaar, beeldend kunstenaar, georganiseerd als ondersteuning van het concert.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
Financieel jaarverslag 2016

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »

Stichting Vrienden Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Vrienden Requiem Lochem
Adres Lochemseweg 29, 7244 AA Barchem
Telefoonnummer 0573-441981
RSIN/Fiscaalnummer 8176.16.597
E-mail vriendenrequiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Vrienden Requiem Lochem is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl

Verantwoording

Bestuur
Mevr. R. Hulsinga, voorzitter
Dhr. L.H. van der Leest, secretaris
Dhr. J.H.A. Janssen, penningmeester

Ons beleidsplan
Voor de periode 2014-2016 is een beleidsplan opgesteld.
Beleidsplan 2014-2016

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt ingaande 2012 jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op:
Financieel jaarverslag 2016

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.